top of page
Science1200.jpg

REGIONENS VEIVISERE

«The science of today is the technology of tomorrow.»

Edward Teller

Stein for stein, eller nær sagt hode for hode, er det de siste femten årene bygd opp et sterkt og innovativt forskningsmiljø i Mo i Rana. Fra å være en industriby som måtte hente inn kunnskap utenfra, er Mo i Rana blitt en teknologiby som også eksporterer kunnskap, ny teknologi og industriprodukter av en stadig bedre kvalitet. Og her forskes det på alt fra battericeller til skalldyr, og fra kunnskapsformidling til næringsutvikling.

Mo i Rana har for lengst inntatt posisjonen som landets mest bærekraftige industriby. Men for å kunne opprettholde denne posisjonen forutsettes det en kontinuerlig utvikling av ny kunnskap og teknologi. Selv i en by hvor den lokale industrien i mer enn hundre år ar vært løsningsorientert og innovativ, må man innse at man tilhører en verden som blir stadig mer digitalisert og kunnskapsbasert. I Mo i Rana er Industri 4.0 er for lengst innarbeidet som begrep, og telenettets 5G er allerede tatt i bruk.

 

Men det ikke bare på det digitale området forskning skjer. Også den regionale industriens produksjonsmetoder, produkter, sirkulærøkonomi og energibruk er under kontinuerlig forskning og utvikling, i hele spennvidden fra havbruk til smelteverk.

 

Gjennom ulike tiltaksordninger fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge er det gjort mange grep for å styrke berøringspunktet mellom industri og akademia. På Nord-Helgeland har det vært et mål at forskning skal være en naturlig del av en bedrifts virksomhet. Kunnskapsparken Helgeland har hatt en sentral rolle i dette arbeidet, og etableringen av Campus Helgeland var en viktig og avgjørende milepæl.

Mo i Rana

Utfordringene for regionens industri og næringsliv er mange og sammensatt

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland er et regionalt innovasjonsselskap med 18 ansatte. De har avdelinger i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana, og deres viktigste rolle er å tilrettelegge for regionale forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). KPHs ansatte opererer i grensesnittet mellom industri og forskning, og kopler sammen de nødvendige ressurser og partnere, og bistår med søknader om finansiering.

 

KPH har blitt en pådriver for økt innovasjon, verdiskaping og vekst i Mo i Rana og på Helgeland. Med et sterkt industrielt eierskap og god forankring i næringslivet er KPH godt posisjonert for jobben.

Kunnskapsparken Helgeland er administrativ ledelse for Arctic Cluster Team, en av Norges ledende industriklynger. ACT skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling av Norge, og har over 80 partnere. Bedriftene har mer enn 5300 ansatte og omsetter for over 32 mrd. kroner. 

SINTEF Helgeland

SINTEF Helgeland er regionens eget teknisk-industrielle forskningsinstitutt. Med tilgang til hele SINTEF-konsernets kompetanse og i samarbeid med regionens eksisterende FoU-miljø, tilbyr SINTEF Helgeland oppdragsforskning og forskningsbasert rådgivning til regionens industri og næringsliv.

 

Fokusområdene til SINTEF Helgeland er sirkulær økonomi/bærekraft, fremtidens produksjon og digitalisering, og prosjekter innen blant annet prosess-/smelteverks-industri, CO2-fangst, miljøovervåking og batteriproduksjon.

Senter for Industriell Forretningsutvikling

Senter for Industriell Forretningsutvikling (SIF) er et forskningssenter underlagt Handelshøgskolen ved Nord universitet med sin kjernevirksomhet lokalisert ved Campus Helgeland i Mo i Rana.

 

SIFs visjon er å være ledende i Norge på forskning og undervisning i skjæringspunktet industri, forretningsutvikling og innovasjon. Teamet består av doktorgradsstipendiater, førsteamanuenser, forskere, lektorer og professorer, samt mentorer fra regionalt næringsliv som gjennom relevante forskningsprosjekter og undervisning bidrar til et robust og konkurransedyktig norsk næringsliv.

 

Sentrale fagområder for SIF er sirkulær økonomi, innovasjon- og entreprenørielle prosesser. Forskningen er hovedsakelig knyttet til næringene industri og havbruk.

Nordlandsforskning

Nordlandsforskning AS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med om lag 40 ansatte, lokalisert i Bodø, med avdelingskontorer i Svolvær og Mo i Rana. Instituttet har basisbevilgning fra Norges Forskningsråd, men hovedinntektene er relatert til bidrags og oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt. Nordlandsforskning leverer forskning av høy kvalitet og arbeider hardt for å være relevant, nytenkende og pålitelig. Instituttet er landsdelens eneste samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet med både eierskap og hovedkontor i nord.

I skarp konkurranse med andre europeiske institutt vant Nordlandsforsknings kontor i Mo i Rana konkurransen om midler fra EUs Horizon Europe. Nordlandsforskning skal lede det gigantisk EU-prosjektet EmpowerUs med en ramme på 60 millioner over tre år. Forskningsprosjektet skal fra et samfunnsvitenskapelig ståsted bidra til at mer bærekraftige kystsamfunn og gjøre de bedre rustet til å møte framtidas utfordringer. EmpowerUs skal ha særlig fokus på kystsamfunn i Finland, Irland, Bulgaria, Spania, Kypros og Norge.

INDIGO

I perioden 2022 - 2027 skal det lokale forskningsmiljøet i Mo i Rana med midler fra Forskningsrådet gjennomføre prosjektet Indigo. Helgelands sentrale industri-rolle gjør regionen viktig for å oppnå EUs Grønne Vekststrategi, FNs bærekraftsmål, målet om vekst i alle regioner samt Nordland fylkeskommunes strategi for smart spesialisering (S3). 

 

Imidlertid har det regionale innovasjonssystemet på Helgeland manglet tilstrekkelig tilgang til utdanning og FoU. Dette skal INDIGO løse gjennom å bygge et sterkt regionalt nettverk, der grønn innovasjon og omstilling drives fram av nye og etablerte bedrifter og av FoU- og utdanningsinstitusjoner i regionen. Prosjektet skal bidra til å utvikle nye verdikjeder i mineral-, prosess-, energi- og vareproduserende industri på Helgeland.

Prosjektrammen er satt til 28 millioner kroner og gis til Nord Universitet med sine partnere SINTEF Helgeland, Nordlandsforskning, Kunnskapsparken Helgeland, Rana Gruber, Mo Industripark AS, Nexans og Alcoa.

RanaVacancies.png
bottom of page