top of page
topbanner.jpg

FOR FRAMTIDAS SKYLD

LAGRING AV ENERGI ER ENERGIENS AKILLESHÆL

Freyr Battery, Antonio Guterres, Giga Factory, Mo i Rana

“We must end fossil fuel pollution and accelerate the renewable energy transition before we incinerate our only home. Transforming energy systems is low-hanging fruit.

António Guterres, UNs secretary-general

May 19 2022

Storing renewable electricity is often cited as the greatest barrier to the clean energy transition.”

Menneskets eksistens er omgitt av energi. Men det var først da vi lærte å utnytte den at vår utvikling ble innledet. Varmen fra bålet er utnyttelse av solenergi lagret i veden, og i titusenvis av år har mennesket sanket ved. Vår kunnskap om å utnytte lagret energi har ikke bare bragt oss videre i utviklingen, den har også skapt menneskehetens største trussel. Forbruket av fossil energi er i dag langt større enn vår atmosfære makter å motta, og vi må finne andre energikilder og øke vår kunnskap om å lagre den, ikke som tørr ved, men i batterier som i seg selv er produsert av bærekraftig og fornybar energi.

Statkraft, Freyr Battery, Giga Factory, Mo i Rana

Mo i Rana er omgitt av store vannkraftverk. Dette er Akersvatnet. Foto: Statkraft

FREYR Battery er et norsk selskap som innen 2025 skal ha etablert fasiliteter for en årlig produksjon av battericeller med en samlet lagringskapasitet på 43 GWh. Det New York Stock Exchange-noterte selskapet har annonsert planer for mulig utvikling av industriell battericelleproduksjon i Vaasa, Finland og USA. Selskapets ambisjoner er å utvide produksjonen innen 2028 til en samlet lagringskapasiteten til nærmere 85 GWh. FREYR Batterys mål er dermed etablere seg som en av Europas største battericelleprodusenter.

Fem av FREYRs produksjonsanlegg skal bygges i Mo i Rana, og selskapet vil her kunne utnytte billig fornybar energi fra vann og vind, og ha tilgang på norsk og lokal høyt kvalifiserte

industrikompetanse.

FREYR Battery skal levere battericeller med høy energitetthet til de internasjonale markedene innen mobilitet, altså elektriske kjøretøy og skip, samt for stasjonær energilagring. FREYR støtter klyngebaserte FoU-initiativ, og bidrar dermed til utvikling av et internasjonalt økosystem av vitenskapelige, kommersielle og økonomiske interessenter som utvider og styrke den internasjonale batteriverdikjeden.

Battericelle og batteri, - hva er forskjellen?
Forenklet beskrevet vil forskjellen mellom en celle og et batteri, være at et batteri lagrer energi, mens en celle skaper energi. En celle skaper (genererer) energi ved å omdanne (konvertere) ressurser inne i cellen.

Når strøm tilføres et batteri vil cellene i batteriet omdanne elektrisiteten til endring av cellens kjemi. Når batteriet belastes, f.eks. med en motor, vil de samme battericellene omdanne kjemien tilbake til elektrisitet. Den finnes mange ulike kjemier og batterityper. Freyr Battery skal produsere lithium-ion battericeller basert på teknologi fra det britiske selskapet 24M.

Det finnes imidlertid en rekke andre forskjeller mellom celler og batterier, forenklet beskrevet nedenfor.

Produsert med vannkraft

Fornybar energi er sikret gjennom en avtale med det norskeide selskapet Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi. Det er Statkraft som eier de store vannkraftverkene i regionen, og ifølge avtalen skal de lokale kraftverkene med en årlig produksjon på nær 2,2 TWh, forsyne FREYR med tilstrekkelig fornybar kraft.

 

Avtalen og tilknyttede energitjenester levert av Statkraft, anslås å dekke hele det forventede strømbehovet i perioden 2024-2031 og sikre fysisk leveranse av kraft fra sentralnettet i Mo i Rana til FREYRs pilotfabrikk og den første planlagte gigafabrikken. Statkraft forplikter seg til å levere inntil 23 MW grunnlast med et samlet volum i kontraktsperioden på 1,4 TWh, sammen med opprinnelsesgarantier som dokumenterer at kraften kommer fra Statkrafts vannkraftproduksjon i regionen.

Giga Factory, Freyr Battery, Mo i Rana

Illustrasjon av FREYRs Giga Arctic i Mo Industripark. 

Bygger først en pilot-fabrikk

FREYRs første fabrikk i Mo i Rana skal være et pilotanlegg, et Customer Qualification Plant (CQP) for produksjon av Li-ion battericeller. Pilotanlegget skal etter planen bidra til å redusere antall steg i produksjonsprosessen og å fjerne behovet for løse- og bindemidler sammenlignet med konvensjonell teknologi. Teknologien i pilotanlegget er energi- og arealeffektiv, og reduserer material- og energiforbruk, investeringskostnader og utslipp av klimagasser.

 

Internt i FREYR vil pilotanlegget benyttes til å utvikle kompetanse, læring og erfaring fra pilotproduksjon som vil nyttes til å skalere teknologien for storskala produksjon av battericeller i de kommende gigafabrikkene.

 

FREYR Battery har strategiske samarbeid med SINTEF og NTNU for forskning og utvikling innenfor batteriteknologi. Det er etablert flere samarbeidsprosjekter med NTNU og et tett samarbeid i laboratoriene til SINTEF i Trondheim. En videreutvikling og utvidelse av samarbeidet gjennom pilotprosjektet er forventet.

Giga Factory, Freyr Battery, Mo i Rana

Dersom FREYR lykkes med pilotprosjektet i Mo i Rana og får verifisert teknologien til masseproduksjon, vil dette kunne ha en stor påvirkning på energiforbruket og klimagassutslippet fra global battericelleproduksjon. Samtidig forventes det at en redusert pris på battericeller vil føre til økt etterspørsel og nye markeder for batterier, som vil akselerere det grønne skiftet og transisjonen til fornybar energi.

FNs bærekraftsmål er adoptert av FREYR, og selskapet søke etter sterk bærekraft for all sin virksomhet. Et viktig element i dette er bruk av råvarer fra de nordiske landene med kortest mulig fraktavstander. For FREYR søker derfor etter leverandører som kan levere aktive materialer til batteriproduksjonen som er laget av fornybar energi.

 

Der hvor FREYR må hente materialer i det globale markedet, er det avgjørende at leverandører sertifiserer at materialene er produsert på en ansvarlig måte, utenfor konfliktområder og under forhold som viser tilbørlig respekt for internasjonale arbeidsstandarder og miljøet.

Størrelsen på Freyrs etablering er såpass stor at den vil skape betydelige og svært spennende ringvirkninger. En av ringvirkningene er at regionen vil trekke til seg mange ambisiøse arbeidstakere med stor kompetanse innen batteriteknologi og industribygging. Heldigvis har Mo i Rana værtgjennom dette før og er godt forberedt. Det tilrettelegges nå for bygging av nye boliger og forsterkede fasiliteter for barnehager, skoler og helse.

Mo i Rana har i mer enn 130 år vært en internasjonal smeltedigel hvor det å møte og lære ny teknologi er normalt. Byen er forventningsfull og ser fram til spennende møter med mennesker fra andre steder i landet og fra andre land og kulturer, og lokalsamfunnet håper nye tanker og ideer etter hvert vil sette preg på Mo i Ranas kulturliv og samfunnsliv.

Giga Factory, Freyr Battery, housing, Mo i Rana
Giga Factory, Freyr Battery, vacancies, housing, Mo i Rana
Freyr Battery, current vacancies, career site, Mo i Rana
Giga Factory, living, Mo i Rana, schools

Mo i Ranas nye og moderne skolebygg

Giga Factory, Freyr Battery, Mo i Rana, kindergarten

Det er 23 barnehager i og rundt Mo i Rana

bottom of page