top of page
MIP_NW2.jpg

EN GRØNN INDUSTRIPARK I VERDENSKLASSE

Industriparken i Mo i Rana er et av landets største og mest kompetente industrimiljøer. I parken arbeider nærmere 2500 ansatte fordelt på mer enn 100 bedrifter, og den årlige omsetningen er på mer enn syv milliarder kroner.

 

I 2022 begynte arbeidet med å gjøre plass til en ny gigant, Giga Factory. Integrert med hverandre, og ved å benytte flere fellestjenester med korte transportavstander, holdes næringens fotavtrykk på miljøet så lite som mulig. Samtidig utnyttes ressursene bedre, og bedriftenes konkurranseevne og bærekraft holdes sterk. Det er MIP-måten!

Mo Industripark, Mo i Rana, Giga Factory, Freyr

Offensiv for framtidas skyld

Da Norsk Jernverk i sin tid ble bygd på den store skogkledde sletten øst for Mo, var det i grunnen tre virksomheter som fikk plass: Et råjernverk, et stålverk og et valseverk, og mellom verkene var det jernbaneforbindelse. Da valseverket sto ferdig var det landets største bygning under ett tak, og bygget er senere utvidet en rekke ganger.

Produksjonen av flytende metall skaper overskuddsmateriale, slagg, og denne er gjennom årene anvendt til å utvide tomtearealet i industriparken med flere hundre mål. Fram til Mo Industripark ble etablert på begynnelsen av nittitallet, var området kjent under det folkelige navnet Jernverkstomta.

Inklusive kaianleggene ved fjorden er Mo Industristripark på 2600 dekar. I parken finnes det mer enn 350.000 m² bygningsareale bestående av alt fra råvarelagre til kontor. Bygging av battericellefabrikken for Freyr innebærer at nye 70.000 m² kommer under tak. Det er nesten samme areal som valseverksbygget, den store flate bygningen på bildet ovenfor.

Celsa, Mo i Rana, Mo Industripark

Rødglødende stål er viktig, men er ikke lengre enerådende i industriparken

Mo Industripark har en ambisjon om å være en moderne industripark basert på bærekraftig og fornybar kraft, også for framtidas generasjoner. Denne ambisjonen er avgjørende for at virksomhetenes konkurransekraft, og for at industrien skal kunne rekruttere ny og velutdannet arbeidskraft. Samtidig ligger en grunnleggende holdning til at naturen rundt parken og Mo i Ranas innbyggere ikke skal påføres svevestøv, tungmetaller eller forurenset utslipp til vann.

Industriparken består i januar 2022 av 108 bedrifter med til sammen 2600 ansatte. 

Mo Industripark har fastsatt følgende visjon for sin virksomhet:

"Mo Industripark har som mål å bli en grønn industripark i verdensklasse, og skape verdier gjennom å ha fokus på miljøvennlige og energieffektive tjenester og løsninger."

Enova mener Mo Industriparks arbeid for økt bærekraft er «best i klassen», basert på de mange gode tiltakene som er gjennomført gjennom flere år, og de enkeltprosjektene som flere av parkens bedrifter arbeider med. I tett samarbeid med det SINTEF-ledede forskningssenteret HighEFF snur Mo Industripark på hver en stein for å bedre industriens energieffektivisering og -gjenvinning.

Denne animasjonen viser dagens energigjenvinning hos Mo Industripark og hvilke målsettinger som er satt for framtiden:

Celsa Armering smelter om skrap til førsteklasses armeringsstål for det nordiske markedet

Linker til nettsidene hos noen av aktørene i og rundt industriparken
Mo Industripark, Giga Arctic, Freyr
Mo Industripark, Elkem Rana, Giga Arctic, Freyr
Celsa Nordic, Mo Industripark, Mo i Rana
Ferroglobe, Mo i Rana, smelteverk, mangan, Mo Industripark
Freyr, Giga Arctic, Mo i Rana
Statkraft, Mo Industripark, Giga Arctic, Freyr
Celsa, armering, Mo Industripark, Mo i Rana
Mo Industritransport, Mo Industripark
Grotnes, Mo Industripark, Mo i Rana
Link til Miras Group nettsider
Mo Industripark
IMTAS, Mo Industripark
bottom of page