top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Setter i drift testanlegg for CO2-fangst

I Mo Industripark skal det nå iverksettes testing av avgassene fra Elkem Rana og SMA Mineral med mål om framtidig håndtering av klimagassene. Det er Aker Carbon Captures mobile test unit, MTU som skal benyttes i denne testingen. Det omfangsrike måleutstyret skal skaffe data som kan bidra til en raskere beslutning for bygging av et fullskalaanlegg.

Aker Carbon Captures mobile test unit, MTU, Mo Industripark, Elkem Rana, Mo i Rana, Giga Factory
Aker Carbon Captures mobile test unit. Foto: Aker Solutions

Prosjektet i Mo i Rana bygger på det GassNova-/CLIMIT-støttete prosjektet CO2 Hub Nordland som ble gjennomført i 2018-2021. Før etableringen av denne hub'en hadde et kartleggingsprosjekt slått fast at prosessindustrien i regionen hadde gode betingelser for CO2-fangst og lagring. Håndtering av klimagasser har i lang tid vært et prioritert tema for regionens prosessindustri.

– Nordland har verdens grønneste prosessindustri, men vi hviler ikke på laurbærene av den grunn. CO₂-fangst, utnyttelse og lagring gir muligheter for ny næringsutvikling og betydelige reduksjoner i klimagassutslipp, uttalte Jan Gabor, daværende markedsdirektør i Mo Industripark AS på Elkems nettsider i 2018.

Samarbeidsprosjektet hadde i 2018 med seg de tunge regionale aktørene Alcoa Mosjøen, Elkem Rana, Elkem Salten, Celsa Armeringsstål, Ferroglobe Mangan Norge, SMA Mineral, NorFraKalk, Norcem Kjøpsvik, Olje- og gassklynge Helgeland og Mo Industripark AS. Prosjektet ble tildelt seks millioner kroner fra GassNova.

Det påfølgende prosjektet som har fått navnet CO2 Hub Nord har fått enda tyngre partnerskap, og en støtte fra GassNova på hele 24 millioner kroner. Med Mo Industripark som prosjekteier består dette prosjektet av Elkem, SMA Mineral, Ferroglobe, Celsa Armeringsstål, Norcem Kjøpsvik, Alcoa, NorFraKalk, Arctic Cluster Team (ACT) og Aker Carbon Capture som teknologileverandør. SINTEF Industri og SINTEF Helgeland er prosjektets forskningspartnere.

Prosessindustriens deltakere representerer fem betydelige industrisektorer i Norge; ferrolegeringer, aluminium, kalk, sement og stål, og de har til sammen et samlet utslipp på mer enn 2,0 mill. tonn CO2 pr. år. Pilotprosjektet i Mo Industripark er derfor svært viktig for den norske fastlandsindustriens utslipp av klimagasser. Prosjektet skal også studere integrering av energisystemer og behandling av avgasser.

Aker Carbon Captures mobile test unit, MTU er en anerkjent og velprøvd installasjon for slik utprøving. Den har vært i drift siden 2008 og har innebygget Akers Advanced Carbon Capture fullt installert. Dette innebærer at testresultatene er skalerbare mot storskalaanlegg. Testutstyret består av seks mobile moduler som enkelt kan settes i drift i industriparken.

Parallelt med den kommende testingen i Mo Industripark, pågår det Forskningsråd-støttede prosjektet ADVENCCS. I dette SINTEF-ledete prosjektet er Elkem en tung aktør, og prosjektet sikter mot nye teknologier og prosesskonsepter som integrerer CO2-fangst og energigjenvinning. I og med at prosessindustrien i stadig økende grad benytter biobasert energi (trekull) i sine prosesser, er det et mål å nå norsk prosessindustris mål om karbonnøytralitet innen 2050.

Elkem er bevisst sin betydelige og internasjonale rolle i verdens prosessindustri. Industrikonsernet har lansert et globalt klimaveikart for å redusere utslipp mot netto null og samtidig makte å øke leveransene av avanserte materialer til det grønne skiftet. Elkems veikart fokuserer blant annet på å redusere fossile CO2-utslipp, og anlegg for karbonfangst kan være en viktig del av dette arbeidet, forteller Elkems klimadirektør Trond Sæterstad til Rana Blad, og tilføyer:

- Vi er stolte over at vi nå får på plass nytt stort testprosjekt for karbonfangst i Norge. Prosjektets hovedmål er å teste, demonstrere og videreutvikle CO₂-fangst i prosessindustrien- og å generere data og erfaringer som gir mulighet for rask oppskalering til fullskala fabrikk.


Note

Det statlige foretaket Gassnova ble opprettet allerede i 2005 og har som hovedmål å fremme teknologiutvikling og kompetanseoppbygging for kostnadseffektive og framtidsrettede løsninger for CO2-håndtering. Hovedmålet skal nås ved å bidra til å realisere samlede gevinster fra arbeidet med CLIMIT-programmet, Teknologisenter Mongstad (TCM) og Langskip.Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page