top of page
BannerRU.jpg

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

FOLK TRIVES I DEN GRØNNE INDUSTRIHOVEDSTADEN

Rana Utvikling driver en ikke-kommersiell virksomhet for å fremme næringsutvikling i Mo i Rana-regionen. Overskuddet fra selskapets virksomhet pløyes tilbake til åkeren for ny lokal utvikling og vekst, og virksomheten har hatt stor suksess de siste ti årene. Realiseringen av storflyplass har vært ressurskrevende over flere år, men nå skal den realiseres. Det samme gjelder dypvannskai og battericellefabrikk. Sammen med sine eiere, hvor de tre største er Rana kommune, Helgeland Invest og Mo Industripark, har Rana Utvikling vært premissgivere for å makte å snu strømmen av unge mennesker tilbake til hjemstedet. Men rollen som næringsetat for Rana kommune er også en oppgave som skal være tydelig preget av bærekraft.

Rana Utvikling, Mo i Rana, Innovasjon, Giga Factory

Begrepet Norges grønne industrihovedstad er ikke floskel, men en bevisst satsing som er forankret i Rana kommunes visjon. Visjonen er premissgivende for Rana kommunes vedtatte næringsplan, og det er denne planen som er Rana Utviklings oppdrag. I Mo i Rana er bærekraftsmål et styrende instrument, og FNs sytten målsettinger er ikke til pynt på veggen eller en nål på jakka.

Mo i Rana

Rana Utviklings viktigste oppgave er å forbedre vilkårene for eksisterende næringsvirksomhet og å skape best mulig betingelser for nyskaping. I Rana kommunes næringsplan er vekst satt som visjon, men ikke betingelsesløst. Veksten skal skje i hele regionen, den skal være bærekraftig og den skal gjennom økt tilflytting, styrke betingelsene for velferd og god livskvalitet.

Kjernen i RUs virksomhet er næringsutvikling, hvilket innebærer at eksisterende virksomheter skal sikres gode vilkår for å utvikle sin virksomhet. Det innebærer hjelp til innovasjonsprosesser, bruk av virkemiddelapparatet til blant annet forskning og kompetanseheving. I samspill med andre aktører skal RU bidra til at lokalt næringsliv har optimale betingelser for lønnsomhet, og rekruttering av kompetent arbeidskraft er en viktig del av dette.

Visjonen om å være en grønn industrihovedstad er solid fundamentert i Rana-samfunnet. Den bygger på vår identitet, vår omstillingsevne og en stolt erkjennelse om at vi bor i et attraktivt bysamfunn med gode betingelser for livskvalitet. I Mo i Rana er vi stolte av våre industrihistorie, og vi vet at vi besitter en kultur som evner å se framover og å skape nytt. Mo i Rana er en smeltedigel, ikke bare kulturelt, men også teknologisk.

FNs bærekraftsmål er en felles oppgave hvor ingen er fritatt. Ingen globale oppgaver kan løses uten lokal handling. Dette skal prege næringsutviklingen i Mo i Rana og omliggende kommuner, og innebærer at regionens bidrag skal være grønn innovasjon, rekruttering av kompetanse fra hele verden, og å alltid inneha evnen til rask omstilling. Dirigenten for denne symfonien av spennende utfordringer er Rana Utvikling.

FREYR

Etableringen av Freyr Battery i Mo i Rana er et resultat av hardt og målrettet arbeide fra blant andre Rana Utvikling. Ledelsen i Freyr har ved en rekke anledninger påpekt at Mo i Ranas innovative kapasiteter og ressurser var avgjørende for prosjektets framdrift og realisering.

Etableringen av Freyrs battericellefabrikk endrer betingelsene for ny næringsutvikling. Freyrs produksjon vil kreve 1500 ansatte, arbeidskraft som i stor grad må rekrutteres utenfra. Det er ventet en tilflytting på mer enn 5.000 nye innbyggere de nærmeste årene, og dette setter krav til Mo i Ranas evner til utbygging av nye boliger og annen infrastruktur. Rana Utviklings rolle som kommunens næringsetat innbefatter å håndtere også denne utfordringen.

Befolkningsveksten setter dørene på vidt gap for supplerende næringsutvikling, alt fra bilverksteder og serveringssteder, til høyt kompetente tjenesteleverandører til battericellefabrikken. Rana Utvikling er godt forberedt på denne oppgaven, og er samlet under samme tak som mange av de andre i virkemiddelapparatet.

Rana Utvikling har i dag tolv ansatte og et årsbudsjett på 12 - 15 millioner kroner.  Selskapets kontorer i sentrum av Mo i Rana sammen med flere andre aktører som virker sammen.

Mo i Rana, Giga Arctic, Freyr
Mo i Rana, Giga Arctic, Freyr
Mo i Rana, Giga Arctic, Freyr
Mo i Rana, Giga Arctic, Freyr
Mo i Rana, Giga Arctic, Freyr
Mo i Rana, Giga Arctic, Freyr
Mo i Rana, Giga Arctic, Freyr
RanaVacancies.png
bottom of page