top of page
GrubenBS2.jpg

DEN STORE SKOLE-KOMMUNEN

MILLIARDINVESTERINGER I SKOLESEKTOREN

Det er ikke mange kommuner i landet som har investert tilsvarende i utbygging av nye grunnskolebygg de siste årene som Rana kommune. I perioden 2015 - 2021 har Rana kommune investert 1,5 milliarder kroner i nybygg og utearealer, og ved flere av skolene er man nettopp flyttet inn. De nye bynære skolene er en fryd for både lærere og elever, og hos Rana kommune satses det målbevisst både på sterke fagmiljøer for de ansatte, og trygge og inspirerende elevmiljøer. De tre kommunale distriktsskolene som gjenstår, kan forvente seg økte investeringer i årene som kommer.

Skolekart.jpg

1: Båsmo Barneskole

2: Ytteren Barneskole

3: Selfors Barneskole

4: Gruben Barneskole

5: Lyngheim Barneskole

6: Rana Ungdomsskole, S

7: Rana Ungdomsskole, M

Utenfor kartet:

Hauknes Barneskole

Skonseng Barneskole

Utskarpen B/Ungdomsskole

Storforshei B/Ungdomsskole

Dalselv Montessoriskole

Grønnfjelldal Montessoriskole

Inkludering, tilhørighet og læring

I Mo i Rana er den offentlige skolens arbeid med å tilby gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge, et høyt prioritert satsingsområde. Hos Rana kommune har ledelse og lærere tatt på alvor viktigheten av at alle barn og unge fortjener å oppleve tilhørighet og inkludering i trygge helsefremmende skoler.

Nye Gruben Barneskole ble åpnet høsten 2021. Foto: Gruben Barneskole

Rana kommune har som mål å tilby barn og ungdom en skolehverdag med helsefremmende utearealer og gode og moderne skolebygg. Alle elever får tildelt sitt eget nettbrett, og elevenes digitale ferdigheter er naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye og endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder, men stiller også økte krav til lærernes kompetanse og elevenes digitale dømmekraft.

Skoleavdelingen i Rana kommune har ansvar for drift av 10 skoler med ca. 450 ansatte som gir tilbud til ca. 2900 elever. Den minste skolen, Utskarpen barne- og ungdomsskole, har rundt 70 elever, mens den største er Rana ungdomsskole med vel 800 elever fordelt på to lokasjoner.

En god start på livet

Tidlig innsats i Ranaskolen handler om at alle barn skal få en god start i livet, og at sosiale ulikheter skal utjevnes. Tidlig innsats og inkludering i opplæringssammenheng innebærer at barnehagene og skolene har et tett og systematisk samarbeid, og setter i verk behovsrettede tiltak for barn og elever når det er nødvendig. Vi prioriterer tverrfaglig samhandling med ulike faginstanser, og ikke minst; god samskaping med arbeidsliv og frivilligheten.

Trivselsfremmende skolemiljø

Elevenes psykososiale arbeidsmiljø vies mye oppmerksomhet. I Ranaskolen er dette en av grunnpilarene for skolenes arbeid med elevens trivsel og læring. Den enkelte skoles ledelse og ansatte jobber kontinuerlig for å utvikle egen kompetanse og prøve ut forebyggende tiltak som sikrer for at elevene skal møte et trygt og trivselsfremmende skolemiljø.

Hele 25 ulike nasjoner er representert i det flerkulturelle mangfoldet i rana-skolene. Rana kommune arbeider også med å kunne tilby et internasjonalt grunnskoletilbud, dvs. IB, international baccalaureate.

bottom of page