top of page
VikaB2.jpg

DEN BLIDE KOMMUNEN

LOVPÅLAGTE OPPGAVER OG SERVICE - HÅND I HÅND

Rana kommune er en veldrevet kommune, og tryggheten styres ved at både Høyre og Arbeiderpartiet har en hånd på rattet hver. Ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Solli betegnes ofte som the dream team, og det skapes resultater som gir anerkjennelse. Selvsagt finnes det også i vår kommune oppgaver som ikke når opp i den økonomiske prioriteringen, men den politiske ledelsen sitter med politisk støtte fra SV og MDG, så vaktbikkjene er også i posisjon. En opposisjon bestående av FrP, SP, KrF, V, INP og Rødt gjør at også uprioriterte saker løftes fram i lyset. I sum er Rana kommune veldrevet og har god økonomi.

Mo i Rana er den fjerde mest befolkningsrike kommunen i landsdelen Trøndelag/Nord-Norge. Foto: RK 

Alle som kjenner Mo i Rana vet at det ligger flere tiårs hardt arbeid bak det Mo i Rana vi ser i dag, og det hyggelige resultatet preger de fleste av byens innbyggere. Det råder en optimisme og framtidstro som er vanskelig i finne andre steder, og mange blir så inspirert under sine besøk at de velger å bosette seg her. Dette gjelder både ung og gammel, høyt utdannede og fagarbeidere.

Rana kommunes politikere har deltatt aktivt i utformingen av byens framtidsplaner og visjon. Også hos de politiske partiene har optimisme og framtidstro sitt fått innpass, og det er særlig byens ambisjoner som spydspiss i det grønne skiftet som inspirer. Industriparkens mangeårige og suksessfylte arbeid skaper optimisme, og det øvrige næringslivet følger etter. Det er ikke tilfeldig at politikerne valgte "Framtida er fornybar" som et element i byens visjon.

visjon_3.jpg

Tilrettelegging

Mo i Rana tar rollen som vertskapsby for en bærekraftig industri på alvor, og i de vedtatte handlingsplaner søker kommunen etter gode samarbeidsformer med innbyggerne, industri og næringsliv for å bli en blå-grønn by med fokus på fornybare og bærekraftige løsninger. Bilbruken i Mo i Rana skal reduseres med bedre kollektivløsninger og gang- og sykkelforbindelser. Å bli en smart grønn by er en tydelig prioritering som skal nås gjennom grønn omstilling i kommunen.

Rollen som innbyggernes velferdsoperatør er kommunens viktigste oppgave. Den kommunale ledelsen er satt til å utvikle et lokalsamfunn der alle får dekket sine grunnleggende behov. Universell utforming er en viktig forutsetning for å nå slike mål, og like viktig er det for Rana kommune at alle ranasamfunnets yngste sikres en best mulig start på livet.

Rana kommunes årlige sommerskole er populært tiltak for elever i barneskolen. Foto: Rana kommune

Livskvalitet og mestring handler også om å høre til og samtidig få bruke sine ressurser. Kommunens ambisjon er derfor å fremstå som en samskapingskommune der unge og eldre prioriteres gjennom samskaping mellom kommune og frivillig sektor.

I og rundt Mo i Rana er det til sammen 23 barnehager hvor samtlige har sine spesialiteter og særegenheter. Felles for samtlige er vektleggingen av høg pedagogisk kvalitet, og størst mulig smidighet ved opptak.

I og rundt Mo i Rana er det ti kommunale grunnskoler, og Rana kommune har de siste årene vært gjennom en betydelig modernisering og omstrukturering av de bynære skolekretsene. De siste seks årene har kommunen investert 1,5 milliarder i nye bygg for grunnskolene og skolenes uteområder. Standarden på byggene er satt svært høy, og både elever og lærere har optimale betingelsen for læring, trivsel og sosialisering.

Samskaping mellom kommunal og frivillig sektor er en målsetting. Foto: Rana kommune

Tildelt høythengende næringspris

Rana kommune ble i februar 2022 kåret til årets vertskommune for næringsutvikling i kategorien større enn 15.000 innbyggere. Bak denne høythengende prisen står Kommunenes Sentralforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon, og de grunnga prisdelingen slik:

"Det er et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet i kommunen, både administrativt og politisk. Gjennom dette samarbeidet er det utviklet et solid og helhetlig planverk – fra samfunnsdel, næringsplan til budsjett – som har satt dem i posisjon til å være en attraktiv vertskommune for nye etableringer."

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) hyllet pristildelingen og ga i et intervju med Rana Blad følgende uttalelse:

"Det kunne ikke være mer fortjent. Det som skjer i Rana er et eksempel til etterfølgelse og kommunen bør fungere som et utstillingsvindu for resten av landets kommuner. Kommunen profilerer seg som Norges grønne industrihovedstad og samarbeidet mellom det offentlige og næringslivet i Rana viser veien for andre. Det skjer enormt mye positivt i kommunen og derfor er det på sin plass at Rana rager øverst på denne kåringen."

Mo i Rana, næringsutvikling, Giga Factory

Åpne om sine utfordringer

Dagens kommune ble etablert i 1964, og består av tidligere Mo kommune, Nord-Rana kommune og deler av Sør-Rana kommune. Sammenslåing er et resultat av den voldsomme veksten stedet var gjennom etter etableringen av jernverk og koksverk på 50- og 60-tallet.

 

I følge SSB bor det cirka like mange innbyggere i Mo i Rana i aldersgruppen 25-29 år som aldersgruppen 55-59 år. De yngre aldersgruppene er tilnærmet på landsnivå, men Mo i Rana har utfordringer med en betydelig gruppe "jernverks-unger" som allerede har beveget seg inn i pensjonistene rekker. Økt pleie- og omsorgsbehov er forventet.

På linje med de fleste andre byer og kommuner av Mo i Ranas størrelse, har også Rana utfordringer. De viktigste utfordringene som lokalsamfunn er knyttet til klima- og miljø, økende sosial ulikhet, synkende fødselsoverskudd, økende andel eldre, økende andel unge og eldre som sliter psykisk, høyt frafall i videregående skole, integrering og en del luftforurensing. Men i Mo i Rana er disse temaene på bordet, og de kostes ikke under teppet. Man er utfordringene bevisst, og det arbeides målrettet for å løse dem.

Det er stort behov for arbeidskraft i distriktet, og det gjelder også hos Rana kommune. Kommunen har mer enn 3 000 ansatte og tilbyr spennende muligheter for faglig utvikling og karriere. Hos Rana kommune legges det vekt på mangfold, og alle kvalifiserte søkere oppfordres til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Kommunen er IA-virksomhet, og legger vekt på å tilrettelegging for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Mo i Rana, befolkningsutvikling

Diagrammet viser Mo i Ranas kjønns- og alderssammensetning. Rød linje illustrerer landsgjennomsnittet.

Rana kommune, Mo i Rana
Mo i Rana, Giga Arctic, Freyr
bottom of page